اوکی صنعت، مرجع تخصصی ثبت آگهی صنعتی ، آگهی رایگان

فرایند تولید آلومینیوم از بوکسیت


کد مطلب : 7751564808412

فرایند تولید آلومینیوم از بوکسیت

آلومینیومی از سنگ معدن بوکسیت استخراج می شود که شامل آلومینیوم اکسید،  ، و دیگر ترکیب هایی است که دارای آلومینیوم ، سلیسیم، تیتانیوم و آهن هستند. آلومینیوم اکسید از دیگر عنصرها با استفاده از فرآیند بایر – که خود شامل سه مرحله است – جدا می شود و در مرحله نخست ، بوکسیت در محلولی از سدیم هیدروکسید در دما و فشار بالا حل می شود. مخلوط حاصل شامل محلولی از سدیم آلومینات ، AL2O3 ، و باقی مانده بوکسیت است که آهن، سیلیسیم و تیتانیوم دارد. سدیم آلومینات از واکنش های شیمیایی میان آلومینیوم اکسید، سدیم هیدروکسید و آب تشکیل می شود :
Al2O3 + 2NaOH + 3H2O  2NaAl (OH) 4
پس مانده ها به ندریج در ته ظرف ته نشین شده و بعداً جدا می شوند. در مرحله دوم ، محلول سدیم آلومینات به مخزن بزرگی پمپ شده ، در جریان سرد شدن به، آلومینیوم هیدروکسید، AL (OH) 3   ، و سدیم هیدروکسید تجزیه می شود :
NaAl (OH) 4  Al (OH) 3 + NaOH
فویل آلومینیوم هیدروکسید به شکل رسوب در ته مخزن ته نشین و جدا می شود. در مرحله سوم ، آلومینیوم هیدروکسید تا دمای 980 درجه سانتیگراد گرما می یابد و آلومینیوم اکسید بنا به این معادله تولید می شود :
Al (OH) 3 + 2Al (OH)  Al2O3 + 3H2O
سپس آلومینیوم از آلومینیوم اکسید از روشی به نام گداختن به دست می آید. اساس این روش فرآیند برقکافت است که در جریان آن، آلومینیوم اکسید به اکسیژن و آلومینیوم تفکیک می شود، مطابق شکل برقکافت را می توان تنها برای حالت مایع به کار برد . از آنجا که آلومینیوم اکسید در آب نامحلول است، آن را در کریولیت مذاب ( ) که شامل یون های سدیم   و    است، حل می کنند. آلومینیوم اکسید با برخی از یون های    تولید شده از کریولیت مذاب واکنش می دهد و حل می شود:
Al2O3 + 4AlF3-6  3Al2OF6+6F-
آلومینیوم در الکترود منفی که آند نامیده می شود، کاهش می یابد :
AlF3-6 + 3e-  Al + 6F-
در الکترود مثبت که کاتد نام دارد ، یون های     با کاتد کربنی واکنش می دهد  و کربن دی اکسید و کربن مونوکسید تولید میکنند.
C + 2Al2OF2-6 + 12F- CO2+4ALF3-6+4e-


با جمع کردن معادله تفکیک آلومینیوم و واکنش های اکسایش و کاهش ، واکنش کلی به دست می آید :
2Al2O3 + 3C+3CO2+4Al
گام بعدی شامل ریختن آلومینیوم مذاب درون  قالب ها و دادن زمان کافی برای سرد شدن و شکل گیری آلومینیوم است.

ویرگول

ناشناسطراحی و پشتیبانی تیم اوکی صنعت www.oksanat.ir رابط صنعت